Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, ze zm)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
ZASADY OGÓLNE
 1. Skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Przedszkola
 2. Prawo składania skarg i wniosków do Dyrektora Przedszkola przysługuje: pracownikom przedszkola, rodzicom wychowanków, Radzie Rodziców.
 3. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ prowadzący i nadzorujący.
 4. Skargi   i  wnioski  można  składać  we  własnym  interesie, w  interesie  innych  osób, lub w interesie społecznym.
 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie.
 6. W przypadku zgłoszenia skargi ustnie  sporządza się notatkę.
 7. Przedmiotem skargi może być:
  1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników przedszkola
  2. naruszenie praw i godności osobistej wychowanka
  3. naruszenie strefy bezpieczeństwa wychowanka
  4. przewlekłe załatwianie spraw
 8. Dyrektor rozpatruje skargi w ramach swoich właściwości.
 9. Dyrektor przedszkola:
  1. czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi
  2. prowadzi rejestr skarg i wniosków
  3. udziela zgłaszającym się w sprawie skarg niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy.
 10. Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki a jeśli konieczne są uzgodnienia lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, powinna być załatwiona w terminie:
  1. jednego miesiąca od daty wpłynięcia lub dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania   wyjaśniającego, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 11. W razie niemożliwości załatwienia sprawy w powyższym terminie Dyrektor Przedszkola ma obowiązek zawiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia spraw oraz o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
 12. Po wyjaśnieniu skargi Dyrektor przekazuje skarżącemu pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg sprawuje Dyrektor Przedszkola
 2. W sprawach   dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg, o których nie traktuje niniejsza Procedura stosuje się odpowiednio przepisy KPA.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rejestrowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków (pdf)